poniedziałek, 15 grudnia 2014

informacja

W związku z błędami, które wystąpiły na blogu nastąpi kilku dniowa przerwa w publikowaniu postów. Postaram się jak najszybciej wyjaśnić tą sprawę, aby móc nadal publikować.
Mam nadzieje, że wkrótce wracamy na tym blogu, albo zostanie przeniesiony na inny adres zobaczymy jak sprawa wyjaśni się! ;). Będę informować na bieżąco o zmianach jeśli jakieś nastąpią.

Pozdrawiam i proszę o cierpliwość! :)

czwartek, 11 grudnia 2014

Nowość prawna - wynagrodzenie w 2015r

Z dniem 1 stycznia 2015r minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 1750zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia11 września 2014r w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w  2015r (art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Problematyka wynagrodzenia pojawia się, ponieważ jest ono chronione przez prawo pracy. Postanowienia prawa pracy powodują że zanika równość stron stosunku pracy, czyli pracownika i pracodawcy, na korzyść pracownika, gdyż jest on uważany za stronę słabszą. Niewypłacanie wynagrodzenia w terminie zostało sklasyfikowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika., o którym mowa w art. 282 § 1 pkt 1, zagrożonego karą grzywny do 30 000 zł.

środa, 10 grudnia 2014

Pytanie od czytelnika

Wydelegowałem pracowników na budowę i na podstawie jakich dokumentów mogę wydać pracownikowi odzież i obuwie ochronne, aby nie narazić się na konsekwencje ZUS i US?

Należy pamiętać, że wydane obuwie czy też odzież robocza pracownikowi nie stanowi jego własnością. W związku z tym pracownik nie powinien płacić za to i dlatego też nie ma powstania obowiązku podatkowego i obowiązku ubezpieczeń społecznych. Odzież i obuwie jest własnością pracodawcy. Stanowią ochronę pracownika przed urazami ciała oraz zabrudzeniami. Każdy pracodawca powinien prowadzić karty ewidencji odzieży i obuwia roboczego.

Nieodpłatna odzież przysługuje jeśli:
  • odzież prywatna pracownika może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu;
  • z racji na wymogi techniczne, sanitarne i bhp;
Wzór karty ewidencji odzieży i obuwia ochronnego:

 Kliknij na zdjęcie, aby powiększyćwtorek, 9 grudnia 2014

Drzwi rozsuwane a wyjście na drogi ewakuacyjne

Drzwi rozsuwane mogą być stosowane jako wyjścia na drogi ewakuacyjne i mogą być stosowane na drogach ewakuacyjnych, jeżeli są stosowane nie tylko jako droga ewakuacyjna, a ich konstrukcja zapewnia:
  • Otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania.
  • Automatyczne rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku wykrycia pożaru przez system wykrywania dymu, który chroni strefę pożarową, a także w przypadku awarii.

poniedziałek, 8 grudnia 2014

choroby zawodowe

Postępowanie oraz wykaz chorób zawodowych określa  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. 105 poz. 869).

piątek, 5 grudnia 2014

Kontrole PIP

W 2015r będą prowadzone dalsze kontrole bezpieczeństwa i higieny pracy związane z pozyskiwaniem drewna.  Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) zadeklarowała dalszą kontrolę na 2015r przed Komisją do Spraw Kontroli Państwowej. Działania te są nadal kontynuowane, ponieważ liczby wypadków są znaczne przy takich pracach. Dlatego też w 2015r zakłady usług leśnych będą na celowniku kontrolnym PIP, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom wykonującym ścinkę i zrywkę drzew.

czwartek, 4 grudnia 2014

Ciąża, a umowy cywilnoprawne.

Ostatnimi czasy umowa zlecenie lub umowa o dzieło stała się bardzo popularną formą zatrudnienia. Czy z tytułu takiej umowy kobieta w ciąży ma jakieś przywileje? Czy umowa o dzieło zapewnia jakieś świadczenia?

Umowa o dzieło - co to za umowa i kiedy można ją wypowiedzieć?
W umowie o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w umówionym czasie, zamawiający może wtedy bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić.

Umowa zlecenie - co to za umowa i kiedy można ją wypowiedzieć?
Inny rodzaj umowy potocznie nazywanej "śmieciowej" stanowi umowa zlecenie. Przyjmując zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla zleceniobiorcy. Np. pracodawca zleca pracownikowi jakąś czynność do wykonania ( np. prowadzenie księgowości). Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie.Powinien jednak zwrócić wykonującej czynności zawodowe osobie wydatki, które zostały poczynione w celu należytego wykonania zlecenia. W przypadku odpłatnego zlecenia przedsiębiorstwo jest obowiązane zapłacić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia zgodnie z zakresem wykonywanych dotychczas czynności, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu powinien także naprawić szkodę.

Umowa zlecenie, a ciąża?
W związku z wykonywaniem zlecenia kobiecie ciężarnej nie przysługują żadne uprawnienia pracownicze. Łącznie z tymi wynikającymi z ochrony stosunku pracy, czyli zakazu rozwiązania umowy o pracę w okresie ciąży przez pracodawcę, oraz takie, jak: zwolnienie od pracy na zlecone przez lekarza badania lekarskie, zakaz wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej. Kobiecie w ciąży pracującej na podstawie umowy zlecenia, przysługują tylko takie uprawnienia, które wynikają z treści zawartego porozumienia. Stąd też przed podpisaniem tego typu umowy radzimy dokładne przeczytać jej treść. Szczególnie jeśli w tym czasie kobieta zamierza starać się o potomka. Z przytoczonych powyżej informacji jasno wynika, że kobieta w ciąży pracująca na umowę zlecenie czy umowę o dzieło nie może liczyć na ochronę stosunku pracy. Tylko od dobrej woli pracodawcy będzie zależało, czy jej nie zwolni.